Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2019

Bestyrelsesmøde d. 5/2-19

Tilstede: Lars – Leon – Pia – Stig – Heidi og Anne

Fraværende: Klaus

 

Lars har været til bestyrelsesmøde i Store PI.

Det går godt –

Vi har fået vores tilskud ( kr.)  igennem.

Store PI fylder 100 år i år 2020. Der vil komme mere info senere.

 

Ligesom sidste år holder Store PI der arrangement på Amager hvor alle på tværs af idrætsklubberne kan deltage.

Se mere på Store PI hjemmeside.

 

Dansk Politi Mesterskab bliver i år afholdt i Padborg d. 13-14/5-19

Vi skal lave 2 artikler til bladet. Deadline 6/6 og 19/11

 

Vi holder afdelingsmøde d. 12/3-19.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/3.19

 

Anne Nygaard

Sekretær.

Indkaldelse til Afdelingsmøde tirsdag 12. marts 2019

                                                                                                                                                                                                                                14. februar 2019

 

Indkaldelse af Afdelingsmøde

Tirsdag d. 12/3-19 kl. 19.15

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontigent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af       Næstformand (Klaus Schmidt) på valg.     Stiller ikke op.

                            Kasserer (Stig Baasch) på valg.                 Villig til genvalg

                            Spilleformand (Leon Hansen) på valg.      Villig til genvalg

                            Suppleant (Heidi Rasmussen) på valg.      Villig til genvalg

                            Revisor (Stine Melchiorsen) på valg.        Villig til genvalg

       8. Eventuel

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 1/3-19 inden mødet.

 

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person.

Menuen ej kendt endnu

Tilmelding til spisning sker til Pia Bendt.

 

På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018

Bestyrelsesmøde 28/8-18

 

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Heidi forespurgte om alle de nye havde fået deres licenskort. Det har de.

2: Siden sidst

5 Nye spillere

Luffe – Rene – Birthe – Jacques og Lisa

2 Spillere holdt op.

Christoffer og Roland

Der er kommet ny daglig leder i hallen (Lasse). Der er møde i hallen om fremtiden d. 4/9-18. Lars og Pia deltager.

3. Sponsorer + sponsorat

Lars er blevet kontaktet, om vi vil give et bidrag til handicap Bowling, som skal i Japan. Vi vedtog, at det ville klubben gerne. 2000 kr. Vi stiller dog et krav, at der skal laves en artikel med lidt billeder fra turen, som vi kan bruge i Politibladet.

Lars vil lave et oplæg vedr. sponsorat fra Henrik Rolff Schamberg firma.

4. Liga budget

Vi har 2 weekender og en 2 enkelte ture. Der er ikke i budgettet sat af til ligaholdet. Da budgettet blev lavet, var der ikke udsigt til 1. damer skulle spille i Liga.

5. Hold + Træning

Kedelig opstart. Spilleudvalget havde problemer med at få puslespillet til at gå op.

Det blev besluttet, at vi 1 gang om måneden (1. tirsdag) skulle trække lod og baner og samtidig spærre træne.

Spærre træning i den første time og i time 2 alm.

6. Dommervagter

Dommervagter bliver fordelt på møde d. 4/9-18 hvor Lars og Pia deltager.

7. Evt

Der var intet.

8. Næste møde

Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde når der er behov.

 

Anne Nygaard

Sekretær.

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018

Bestyrelsesmøde 15/4-18

Næsten alle var tilstede undtagen Stig.

Vi talte om det udsendte oplæg vedr. Spillerforeningen STRIKE. Der mangler info om dens eksistensberettigelse – økonomi – hvad vil de have indflydelse på.

Snak om nye medlemmer:

Vi skal byde nye medlemmer 4 stk. velkommen lige så fint som vi modtag den store gruppe sidste sæson. Bestyrelsen har indtryk af at alle nye/gamle er blevet blandet godt.

Hold tilmelding til næste sæson.

2x6 mandshold damer

1x3 mandshold damer

3x6 mandshold herre

1x3 mandshold herre

1x3 mandshold mix

 

Klubmesterskab:

Bliver afholdt d. 22/5-18

Der deltager 15 herre og 15 damer i spillet om klubmesterskabet

36 til spisning. Medlemmer skal selv betale for mad og drikke. 89 kr. for mad

Alle spiller 3 serier. Herefter går 8 herre og 8 damer videre til trinfinaler

ALLE SKAL spille i klubtøj.

 

Alle kan deltage i Store PI fællesarrangementer. De kan findes på politisport.dk

 

Vi beholder de antal baner som i denne sæson til næste år. 13 stk.

Hvis der er mange til træning må vi spille 7 mand om en kugleretur.

 

Opstartsfest d. 25/8-18

Bestyrelsen opfordre medlemmer til at melde sig til at arrangere fest d. 25/8-18. Tilskud fra klubben er 5000 kr. Resten er egenbetaling.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

Referat af bestyrelsesmødet 15. april 2018

POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

 

Hvidovre den 18. april 2018

 

Bestyrelsesmøde den 17. april 2018.

Mødet kun orienterende, da der kun var 3 medlemmer og 1 spilleudvalgsmedlem til stede.

Formanden orienterede om hallens fremtid, samme priser i forbindelse med klubaktiviteter i den kommende sæson, og ingen ændring i vore træningstider.

Antal hold drøftet med spilleudvalget, og det bl.a. besluttet at ud over de hold der har været 2017 – 2018 bliver der yderligere tilmeldt 1 mix-hold.

Dette for at alle kan få et antal serier, og ikke som den netop afsluttede sæson, hvor damernes 3. hold kun fik meget få kampe. Dette afhjælpes ved, at disse damer på 3. holdet også får mulighed for at spille mix med overskydende herrespillere, eller de der ønsker at være med.

2 personer har ønsket optagelse i P.I., Henholdsvis Birthe Brøndsted og Jaques Odér.

Der var enighed om at disse måtte komme, og også at der ikke ville blive optaget flere spillere i og til den kommende sæson.

Der blev også stillet forslag om, at afslutningsfesten den 26. maj aflyses, eller rettelig ændres til en opstartsfest, der kunne ligge den 18. august 2018.

Således passeret.

 

Med venlig hilsen

Lars Jacobsen

Bestyrelsesmøde 17 april 2018

Referat fra afdelingsmøde d. 13. marts 2018

 

1.     Valg af dirigent 

2.     Valg af stemmeudvalg

3.     Formandens beretning 

4.     Kassererens beretning om det reviderede regnskab

5.     Fastsættelse af særkontingent

6.     Behandling af indkomne forslag

7.     Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

8.     Eventuelt.

 

 

Formanden Lars Jacobsen byd velkommen, efter et godt måltid mad.

 

Ad 1.  Jørgen Jonassen

Ad 2. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad 3. Formanden informerede om, at beretningen lå på hjemmesiden. Lars supplerede dog med lidt mere til beretningen, hvor han f.eks. takker for at alle i klubben for at være gode til at blive rystet sammen.

Lars fortalte, om at formanden i alle klubber under P.I. ikke mere behøver at være politi. MEN der skal være en politi i bestyrelsen.

Lars har talt med en af halejerne Steen Daugaard, som har givet garanti, dog mundtligt, at hallen også er eksisterende efter sommerferien.

Formanden opfordre medlemmerne at træne i vores klubtrøjer.

Lars sluttede af med at takker for godt samarbejde til bestyrelsen samt spilleudvalget.

Ad 4. Kassereren takker for at alle for at betale til tiden.

Regnskabet ser fint ud. Der var ingen spørgsmål

 

Ad 5. Særkontingent forbliver uændret.

Ad 6.  Ingen omkomne forslag.

Ad 7. De bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev alle genvalgt.

Ad 8. Anne Marker spørger om hvorfor der kun er 3 kampe pr. halvår i deres række.

Lars svarer, at klubben ikke har indflydelse på hvor mange kampe der spilles i hver række. Det afhænger af hvor mange hold de er tilmeldt.

Bestyrelsen går videre med spørgsmålet, og vender tilbage med svar.

Ole Olesen spørger om hvorfor vi ikke har nogle Mix-hold.

Svar: Det er svært at have mixhold, da de spillere så er låst til dette hold.

Spg: Kan der komme en mail ud inden medlemmet har en dommervagt.

Svar:  Listen med dommervagter ligger på hjemmesiden, og nej det burde ikke være nødvendigt.

Spg: Dommerkurser.

Svar: Bestyrelsen undersøger om nye kurser, og vender tilbage med datoer.

 

Gl. Bluser blev udbudt til 50 kr. stykket. Betaling via kontonummer

Det blev aftalt at Stoffer hjælper Susanne med herre 1.

Vores Webmaster håber at der er en anden fra klubben som vil overtage hjemmesiden. Han er p.t. ikke medlem af klubben. Lena Dahl vil gerne overtage opgaven.

 

Mødet blev afsluttet med at Lars takket for et stort fremmøde.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

 

 

Bestyrelsesreferat 13 Marts 2018

Bestyrelsesmøde 23/1-18

Tilstede: Lars – Claus – Leon – Pia og Anne

Referent :Anne

 

 1. Store PI

 2. DPM

 3. Afdelingsmøde

 4. Fest

 5. Træningsbluser

 6. Klubmesterskab

 7. Afslutningsfest

   

Ad 1) Lars har været til møde i Store PI. Klubben skal lave 2 artikler til bladet.

Store PI har generalforsamling d. 8/3-18.

Der er kommet et forslag vedr. formandsposten i pi klubber. Forslaget går ud på, at det ikke behøver at være en politimand/kvinde eller pensioneret politier der SKAL være formand. Hvis bare der er en politimand/kvinde eller pensioneret politier i bestyrelsen.

Afgørelsen vil i blive orienteret om, i et senere referat.

 

Ad 2) Der er DPM d. 18. april 2018 i Vejle.

 

Ad 3) Den 13. marts 2018 er der afdelingsmøde i klubben. Indbydelse kommer fra formanden.

 

Ad 4) Indbydelse til jubilæumsfest 29. marts 2018 kommer i løbet af 14 dage.

Der blev i sidste referat skrevet at der ville være 2 starter, men bestyrelsen har voteret, og besluttet, at der vil blive dannet 4 mandshold (ligeligt fordelt ift. Snit) 4 serier.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 5) Der henstilles til, at der til træning bliver spillet i klubbluser. Det er store PI som er vores    hovedsponsor, så det er rimeligt, at vi træner i klubbluser.

 

Ad 6) Klubmesterskab bliver afholdt d. 22. maj 2018 i træningstiden. Indbydelse kommer senere.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 7) Afslutningsfest er den 26. maj 2018. Indbydelse kommer senere.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

Bestyrelsesreferat 23 Januar 2018

Bestyrelsesmøde 23/1-18

Tilstede: Lars – Claus – Leon – Pia og Anne

Referent :Anne

 

 1. Store PI

 2. DPM

 3. Afdelingsmøde

 4. Fest

 5. Træningsbluser

 6. Klubmesterskab

 7. Afslutningsfest

   

Ad 1) Lars har været til møde i Store PI. Klubben skal lave 2 artikler til bladet.

Store PI har generalforsamling d. 8/3-18.

Der er kommet et forslag vedr. formandsposten i pi klubber. Forslaget går ud på, at det ikke behøver at være en politimand/kvinde eller pensioneret politier der SKAL være formand. Hvis bare der er en politimand/kvinde eller pensioneret politier i bestyrelsen.

Afgørelsen vil i blive orienteret om, i et senere referat.

 

Ad 2) Der er DPM d. 18. april 2018 i Vejle.

 

Ad 3) Den 13. marts 2018 er der afdelingsmøde i klubben. Indbydelse kommer fra formanden.

 

Ad 4) Indbydelse til jubilæumsfest 29. marts 2018 kommer i løbet af 14 dage.

Der blev i sidste referat skrevet at der ville være 2 starter, men bestyrelsen har voteret, og besluttet, at der vil blive dannet 4 mandshold (ligeligt fordelt ift. Snit) 4 serier.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 5) Der henstilles til, at der til træning bliver spillet i klubbluser. Det er store PI som er vores    hovedsponsor, så det er rimeligt, at vi træner i klubbluser.

 

Ad 6) Klubmesterskab bliver afholdt d. 22. maj 2018 i træningstiden. Indbydelse kommer senere.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 7) Afslutningsfest er den 26. maj 2018. Indbydelse kommer senere.

 

Anne Nygaard

Sekretær